Odluka Komisije o uspostavi sustava prepoznavanja ambalažnih materijala
Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu