Uredba o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Uredba Komisije o kriterijima kada stakleni krš prestaje biti otpad
Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Odluka Vijeća o sklapanju Stockholmske konvencije